خط دو ایستگاه هشت مترو تبریز( باز کردن دیواره ایستگاه جهت خروج دستگاه TBM )